Back

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನೊ, 

ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್, ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೊದ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಅಮೊರಿಸ್ ಲೆತಿಸ್ಸಿಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸಾ, ಮೆಳೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. 

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೆವಾನ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್, ಆವಯ್ನ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆಧಾರ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಮಿಲಾಗತಿ ವೆಳಾರ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆವಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಬಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ‘ಆವಯಾಂನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್? ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾತ್?

ಬಾಪಾಯಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿ ತುಮಿ ಮಾಗ್ತಾತ್? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ?’ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ‘ಮಾಗ್ಣೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ’. ಹ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ವಾಡ್ತಾಂವ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್, ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ವಾಡ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸೊಭ್ತೆಲಿಂ. 

ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಾಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ, ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್, ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್‍ಪಣ್ ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಆಸೊಂದಿ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್, ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವರ್‍ವಿಂ, ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾದ್ವಾರಿಂ ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್‌ಪಣ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಹಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಎಕಾ ವಿಗಾರಾಚಿ. 

ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ವಾಡೆ ಜಿವಾಳ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳುಂದಿತ್. ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಬೊಂದಿ. ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ತುಮ್ಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್.

ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ 

ವಿಗಾರ್